Open

Our boats

We have 3 boats- 2 Celtic longboats and 1 double scull made by Swift Boats. All boats are designed for sea rowing with the double scull, as a sliding seat boat, being closer to a typical fine river boat.

Undefined

Race rules

Click here for a pdf of the rules.

Summary

Before racing

  • Crews will be registered before the start of the event. Unregistered crews must not take to the water during events
  • Crews will declare their WSRA points category at registration. This cannot be changed once racing is underway.
  • All boats must display their correct number on the hull in a legible size.
Undefined

Races

Many fixed seat rowing races are held around Wales. These are divided into league and non-league races. Generally speaking the non-league races are longer and are an opportunity for one crew only whilst the league races have multiple classes run separately. The league race, therefore, allows different crews to compete using the same boat- each race taking about 30-45 mins.

Points are won in league races according to the following schedule (2019):

Undefined

Cofrestru i rwyfo

I holi am aelodaeth, defnyddiwch y tab cyswllt neu lenwch'r ffurflen hon os gwelwch yn dda.

Beth bynnag, cwblhewch yr holiadur cyn eich sesiwn rhwyfo cyntaf.

Manylion
Mae Cymdeithas Rhwyfo Mor Cymru angen hyn.
Cyswllt argyfwng
Gwybodaeth meddygol

Datganiad: Drwy gyflwyno'r ffurflen rwyf yn tystio fy mod wedi darllen deall a cwblhau yr holiadur ac 'rwyf yn cydnabod bod risgiau a pheryglon cynhenid ​​mewn rhwyfo ac ymarfer corff ac yn briodol 'rwyf yn ymgymryd â'r gweithgaredd ar fy nghyfrifoldeb fy hun. Ni fydd Clwb Rhwyfo Moelfre a'i aelodau yn atebol am unrhyw ddamwain personol, difrod neu golli bywyd damweiniol tra byddaf yn ymgymryd ag unrhyw rwyfo neu rhwyfo gweithgareddau cysylltiedig.

Os yw'r ymgeisydd dan 18 oed, rwy'n ardystio bod gan yr ymgeisydd ganiatâd rhiant i ymgymryd â gweithgareddau'r clwb.

Dr Simon Burnell yw’r rheolwr data at ddibenion y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth. Defnyddir yr wybodaeth ar y ffurflen hon at ddibenion data’r Clwb. Gellir ei ddatgelu i swyddogion, hyfforddwyr neu wirfoddolwyr eraill yn gysylltiedig â’r Clwb a hefyd gyda asiantaethau perthnasol eraill fel bod angen. Drwyymaelodi, yr wyf yn caniatáu i’r Clwb gadw manylion.

Er hyrwyddo Clwb Rhwyfo Moelfre, bydd y Clwb yn cadw, a chyhoeddi lluniau Aelodau neu eraill a fu yn cymryd rhan mewn gweithgareddau a fu yn berthnasol a gweithgareddau’r Clwb. Mae yn anorfod bod unrhyw Aelod a na fydd yn dymuno cael tynnu llun neu ddefnyddio llun ar gyfer dibenion y Clwb, yn datgan hyn yn ysgrifennedig ac yn llythyru gyda Ysgrifennydd y Clwb.

Joining enquiry/ Trial row Questionnaire

To enquire about membership, please use the contact tab or complete the form below and we will get back to you.

In any event, please complete the questionnaire before your first rowing session as it is our consent form.

Details
This is required by the Welsh Sea Rowing Association
Emergency contact
Medical information
Please select

By submitting the form I have read understood and completed the questionnaire and acknowledge that there are risks and dangers inherent in rowing and physical exercise and duly undertake the activity at my own risk. Moelfre Rowing Club and its members shall not be held liable for any personal accident, accidental damage or loss of life while I am undertaking any rowing or rowing related activities.

If the applicant is under 18 years old, I certify that the applicant has parental consent to undertake club activities.

Dr Simon Burnell is the data controller for the purposes of the Data Protection Act. The information provided on this form will be used for Club data purposes. It can be disclosed to other officers, coaches or volunteers within the Club and to other relevant agencies as necessary. Through joining, I agree for the Club to hold the relevant information.

In order to promote the activities of Clwb Rhwyfo Moelfre, the Club will take, store and reproduce photographs of members and others participating in activities associated with the Club. It is essential that any Member who does not authorise for photographs to be taken, used and reproduced confirms their request in writing to the Club Secretary.

Pages